Zervicepoint logo svg format

INTEGRITETSPOLICY
FoF Zervicepoint Sweden AB

Uppdaterad 18:e mars, 2021

 

1. Om FoF Zervicepoint AB och denna Privacy Policy (nedan ” integritetspolicy”)

FoF Zervicepoint AB, org.nr 559240-05912, (”Zervicepoint”, ”vi” eller ”oss”) tillhandahåller en webbbaserad applikation för affärsautomation.

Inom ramen för Zervicepoints verksamhet behandlar Zervicepoint personuppgifter för vilka Zervicepoint är personuppgiftsansvarig. Detta innebär att Zervicepoint har en skyldighet att tillse att behandlingen av personuppgifter utförs i enlighet med tillämplig lagstiftning och de principer som framgår av denna integritetspolicy. Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med vilka personuppgifter vi samlar in och framför allt hur vi behandlar dem. Den här integritetspolicyn täcker därför all nödvändig information om vår hantering av dina personuppgifter, varför det är viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder Zervicepoint’s tjänster. Om du inte känner dig bekväm med hur vi behandlar dina personuppgifter bör du inte använda våra tjänster. Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter får du gärna höra av dig till oss via kontaktuppgifterna nedan.

För insamling, hantering och lagring av information som inhämtas via cookies hänvisas till avsnittet ”Cookies” nedan.

 

2. Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?

De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende på sammanhanget, omfatta:

 • namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress;
 • ansökningshandlingar såsom CV och personligt brev;
 • köp- betal- och orderhistorik;
 • leverans- och faktureringsinformation samt betalningsinformation, samt annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av produkt eller tjänst;
 • kön;
 • användarnamn och lösenord till våra tjänster
 • annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser eller erbjudanden,
 • annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via vår hemsida; och/eller
 • IP-adress

 

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:

 • Zervicepoints hemsida/hemsidor, t.ex. när beställer vårt nyhetsbrev, skickar in en jobbansökan;
 • när du kontaktar oss via e-post eller telefon;
 • genom avtal, faktura eller annan affärskontakt, om du är kund eller kontaktperson för någon av våra affärspartners; och/eller
 • från tredje parter i form av våra koncernbolag, allmänna register eller någon av våra samarbetspartners.
 
3. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Zervicepoint kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande rättsliga grunder:

 • Fullgörande av avtal
  • För genomförande av rekryteringsförfaranden.
  • För att ge dig åtkomst till vår kundportal och våra tjänster.
 • Uppfylla rättslig skyldighet
  • Vi sparar fakturaunderlag och rekryteringshandlingar i enlighet med tillämplig lagstiftning.
 • Berättigat intresse
  • För att kunna kommunicera med dig via e-post och för att hantera köp som genomförs av företagsrepresentant för företags räkning behandlar vi representantens personuppgifter.
  • För att vi ska kunna tillhandahålla, genomföra och förbättra våra tjänster.
 • Samtycke
  • För att kunna skicka ut direktmarknadsföring och utföra kundundersökningar.
 
4. Lagring av personuppgifter

Zervicepoint vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan angivna tidsperioder. Därefter raderar vi dina personuppgifter.

 • Kontaktperson för företag: Dina uppgifter sparas så länge du är angiven som kontaktperson för ett företag som har en affärsrelation med Zervicepoint.
 • Medlem eller kund: Om du registrerat dig som kund/medlem hos Zervicepoint sparas dina personuppgifter till dess att du avregistrerar dig men senast fem år efter ditt senaste köp. Detta gäller inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.
 • Fullgörelse av avtal: Personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post och betal- och leveransinformation) som lämnas i samband med beställning av varor och tjänster sparas så länge som krävs för att Zervicepoint ska kunna fullgöra avtalet med dig.
 • Kommunikation: Om du har kontakt med Zervicepoint via exempelvis e-post lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.
 • Jobbsökanden: Zervicepoint sparar dina ansökningshandlingar inklusive ditt CV, personliga brev och eventuella foton under rekryteringsprocessen samt under en period om två år därefter för att vi ska kunna försvara oss mot potentiella rättsliga anspråk.
 • Rättslig skyldighet: Zervicepoint sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.
 • Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.
 
5. Överföring av personuppgifter

Zervicepoint iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Vi vill understryka att vi inte säljer dina personuppgifter till någon tredje part. Zervicepoint kan komma att överföra dina personuppgifter i följande situationer:

 • Företagstransaktioner: Om hela eller delar av Zervicepoint verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.
 • Tredjepartstjänsteleverantörer. Dessa företag får tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning de behöver dem för att fullgöra sitt uppdrag, men de får inte använda eller dela informationen för andra ändamål.
 • Rättsliga skyldigheter: Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att Zervicepoint ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

 

De överföringar som beskrivs ovan kan göras till mottagare i medlemsstater till EU/EES såväl som till tredje länder vars lagstiftning kan komma att skilja sig från reglerna för dataskydd inom EU och EES. Vid överföringar till sådana tredje länder kommer Zervicepoint att vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är vederbörligen skyddade och att de enbart behandlas i enlighet med denna integritetspolicy. Zervicepoint kommer att säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder är vidtas genom att tillse att åtminstone en av följande förutsättningar är uppfyllda vid varje sådan överföring:

 • det finns en adekvat skyddsnivå i mottagarlandet;
 • Zervicepoint har inhämtat ditt samtycke till överföringen;
 • Zervicepoint har ingått avtal med mottagaren som innehåller EU-kommissionens modellklausuler (2010/87/EU), utan ändringar eller tillägg som står i strid med klausulerna;
 • mottagaren har upprättat bindande företagsinterna regler som godkänts av relevant tillsynsmyndighet (så kallade Binding Corporate Rules); eller
 • mottagaren har genomfört självcertifiering och anslutit sig till EU-U.S. Privacy Shield-principerna genom registrering på U.S. Department of Commerce Privacy Shield-lista, vid överföring till USA.

 

Du har rätt att få en kopia av de säkerhetsåtgärder som vi har använt oss av när vi överför personuppgifter till ett land utanför EU/EES genom att kontakta Zervicepoint.

 
6. Återkallelse av samtycke

I de fall vi behandlar dina personuppgifter på den rättsliga grunden att du har lämnat ditt samtycke till det, t.ex. vad gäller prenumeration på nyhetsbrev, kan du när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte önskar erhålla marknadsföring och reklamerbjudanden från oss kan du återkalla ditt samtycke genom att kontakta kundservice eller, vid direktreklam via e-post, genom en länk i det aktuella utskicket.

 
7. Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftlig ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du har också rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Du kan ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att Zervicepoints behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

 
8. Ändringar i integritetspolicyn

Observera att innehållet i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på Zervicepoints hemsida. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

 
9. Cookies

Zervicepoint använder s.k. cookies på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats till din webbläsare. En cookie kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på den aktuella webbsidan. Olika cookies finns alltså på olika datorer om du använder olika datorer för att nå våra webbplatser.

Cookies brukar normalt kategoriseras baserat på dess ursprung men också baserat på om de lagras i din webbläsare eller inte. Till att börja med kan en cookie antingen skickas till dig från den webbplats du besöker (s.k. förstapartscookie) eller från en annan organisation som levererar tjänster till den aktuella webbplatsen, såsom ett analys- och statistikföretag (s.k. tredjepartscookie). Cookies kan vidare delas in i sessionscookies och varaktiga cookies. En sessionscookie skickas till din dator för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök och lagras inte på din dator utan raderas och försvinner när du stänger din webbläsare. Funktionen av en sessionscookie är exempelvis att den aktiveras när du återvänder till en tidigare besökt del av hemsidan och underlättar på så vis din navigering på hemsidan. En varaktig cookie lagras däremot i din webbläsare och medför att en webbsida kan känna igen din dators IP-adress även om du stänger av din dator eller loggar ut mellan besöken.

För att förbättra din upplevelse av vår webbplats tillåter Zervicepoint tredjepartscookies. Dessa inkluderar:

 • Mailchimp
 • Google analytics
 • Google tag manager
 • Albacross
 • Tidio
 • Facebook audience
 • LinkedIn ads

 

Tredjepartscookies sätts av tredje part och används av dem, för mer information om deras cookieanvändning hänvisas till respektive bolags cookiepolicy.

Zervicepoint använder cookies för att förbättra webbplatsen för besökaren, t.ex. genom att:

 • anpassa webbplatsen efter besökarens önskemål, val och intressen,
 • säkerställa att besökaren loggat in på webbplatsen och därigenom slipper logga in på varje ny sida denne besöker,
 • kunna anpassa våra tjänster så att varje besökare får relevant reklam, och
 • för att kunna fullgöra våra åtaganden vid köp.

 

Genom att tillåta cookies på Zervicepoints webbplats samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som anges i den här policyn.

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningen av cookies. Du kan enkelt avstå från att låta våra webbsidor lagra cookies i din dator genom att göra en inställning i din webbläsare, inklusive att blockera cookies eller radera de cookies som finns lagrade på datorn, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Kom ihåg att du även när som helst kan radera cookies manuellt från din hårddisk.

Vänligen notera att om du väljer att inte tillåta cookies kan vissa funktionaliteter på våra webbplatser upphöra att fungera säkert och korrekt och vissa tjänster kan inte tillhandahållas. 

 
10. Kontakta oss

Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss direkt på info@zervicepoint.com